Informace pro sezonu 2018/2019

28.07.2018 09:13

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím a pozorně přečtěte celou zprávu.
Zasíláme Vám informace především ohledně předsezónních seminářů rozhodčích Pražského hokeje 2018. Model zůstává prakticky stejný jako v minulých sezónách.
 
Termín konání seminářů:
jeden z dnů 8. a 9.9.2018 - sobota, neděle - bruslařské testy (pravděpodobně ráno), atletické testy (pravděpodobně odpoledne)
10.9.2018 - pondělí (podvečer - čas bude upřesněn) - testy z teorie pravidel - v rámci předsezónní schůze
-dodatečné termíny atletiky a teorie budou určeny po dohodě během měsíce září - s ohledem na nízkou pravděpodobnost konání náhradního termínu bruslení doporučujeme absolvovat v předtermínu (viz níže)
-v rámci předsezónního semináře proběhne také školení II.třídy, kandidáti budou osloveni
 
Předsezónní schůze rozhodčích:
Jak již bylo uvedeno výše, tak s největší pravděpodobností 10. 9. 2018 v podvečer se uskuteční pravidelná předsezónní schůze rozhodčích, v jejíž druhé části bude provedena prověrka z teorie pravidel a řádů. V první části se předpokládá i účast kolegů působících v soutěžích ČSLH.
Hlavní náplní bude výklad změn pravidel a řádů pro sezónu 2018-2019.
 
Změna identity ČSLH:
Jak jste možná postřehli ze sdělovacích prostředků, Český svaz ledního hokeje změnil svou vizuální identitu, vč. samotného loga organizace. Součástí těchto změn je mj. i zavedení nové obchodní značky Český hokej, která nahradí při běžné komunikaci značku Český svaz ledního hokeje. Český svaz ledního hokeje z. s. zůstává i nadále oficiálním názvem organizace, avšak jeho použití bude omezeno jen na specifické situace, které si budou jeho použití vyžadovat. V běžné komunikaci tak budeme vystupovat jako Český hokej, v zahraničí pak jako Czech Ice Hockey.
Loga jednotlivých krajských svazů ledního hokeje jsou tvořena analogicky k hlavnímu logu Český hokej. Slovo „český“ je vždy nahrazeno názvem konkrétního kraje (kromě Vysočiny, kde je pořadí slov prohozeno).
 
Změny v Pravidlech LH pro období 2018-2022:
-v pravidelném 4-ročním období dochází k vydání nových pravidel pro následující sezónu
-jakmile budou změny pravidel a případně domácích ustanovení včetně data účinnosti oficiálně předány od KR Českého hokeje, budeme vás informovat
-do té doby platí Pravidla LH 2014-2018
-v předstihu již můžete studovat zveřejněná pravidla IIHF v angličtině na https://www.iihf.com
 
Úpravy směrnic Českého hokeje:
-došlo k úpravě směrnic o licencích rozhodčích (nově číslo 100), o povinnostech a odměňování rozhodčích (nově číslo 101) a domácí ustanovení k Pravidlům ledního hokeje pro hru tělem a holí v žákovských kategoriích (nově číslo 102)
-směrnice naleznete na webu https://www.cslh.cz/dokumenty.html
-nejzásadnější změnou je úprava týkající se vyplácení odměn:
Vyúčtování musí být vyplněno čitelně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží pořadatel příslušného utkání a druhé rozhodčí. Je-li rozhodčím plátcem DPH, je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Klubové formuláře vyúčtování nebudou nadále akceptovány, je výhradní odpovědností rozhodčího, aby předložil pořádajícímu klubu ve dvou vyhotoveních formulář vyúčtování, který je v souladu se vzorem dle vnitřní směrnice ČSLH č.101 upravující povinnosti a odměňování rozhodčích.
Nebude-li klub akceptovat rozhodčím předložený formulář vyúčtování jako podklad pro vyplacení odměny, bude rozhodčím v dalším postupováno ve smyslu čl. V odst. 6 směrnice č.101, tedy, že rozhodčí zašle vyúčtování řídícímu orgánu soutěže; odměny v tomto případě vyplatí rozhodčím přímo řídící orgán soutěže a jejich úhrada pořádajícím klubem bude předmětem disciplinárního jednání.
Důležitým aspektem je také čitelnost a úplnost vyplnění. Je třeba uvádět celou adresu, např. "Praha 9, Českomoravská 2420/15", nestačí pouze "Praha 9" nebo "P-9".
-formulář pro vyplňování, který musíte při vyúčtování dodat, naleznete v příloze
- jeden formulář je možné použít pro více utkání za sebou (např. dvojutkání ŽL), upozorňuje ovšem na nutnost se na této skutečnosti dohodnout s vyplácejícím
 
Předtermíny prověrkových částí:
Některé prověrkové části lze absolvovat již s předstihem.
-bruslení - během posledních přípravných ledů na začátku srpna 2018
-atletika - 2.8.2018 v 18:00 (ZŠ Tupolevova Letňany) - v případě, že máte o tento termín zájem, přihlašte se e-mailem
 
Zařazení na nominační listinu:
Podmínkou pro zařazení na nominační listinu rozhodčích Pražského hokeje je absolvování všech prověrkových částí semináře nejpozději do 30. 9. 2018.
-prověrkových částí se nemusí účastnit rozhodčí, který absolvuje předsezónní seminář ČSLH
-prověrkových částí z atletiky a bruslení se nemusí účastnit rozhodčí, který bude vykonávat pouze pomocné funkce
-prověrkových částí z atletiky a bruslení se nemusí účastnit rozhodčí, který je držitelem licence T a v roce 2018 dosáhl (dosáhne) věku 50-ti let
 
Platnost licencí:
Platnost vaší licence bude prodloužena na dobu stanovenou směrnici o licencích rozhodčích.
-u licencí třídy III. na dobu 5 let - podmínkou je absolvování všech prověrkových částí semináře
-u licencí třídy III.P (pouze pro pomocné funkce) na dobu 5 let - podmínkou je absolvování prověrky z teorie pravidel
-u licencí třídy II. na dobu 3 let - podmínkou je splnění limitů pro získání licence třídy II., tj. 220 bodů z bruslení, 160 bodů z teorie, zaběhnutí Cooperova testu se základním limitem sníženým na 2400 m
 
Poplatek za zařazení na nominační listinu:
Poplatek za zařazení na nominační listinu byl stanoven ve výši 600,- Kč pro rozhodčí na ledě a 400,- Kč pro rozhodčí, kteří vykonávají pouze pomocné funkce. Poplatek je nutné zaplatit nejpozději do 30. 9. 2017 převodem (pokyny k platbě budou zaslány). Po tomto termínu bude rozhodčímu, který jej nezaplatil, pozastavena činnost.
 
Přípravné tréninky na ledě:
Předpokládá se, že tak jako v předchozích sezónách budou pořádány přípravné tréninky na ledě. Předběžný termín je první polovina srpna, jeden z tréninků možná ještě koncem července, počet a přesnější časy budou upřesněny zanedlouho. Podmínkou pro účastnící se je nemít žádné dlužné částky na příspěvcích z minulých sezón. V posledních dvou termínech v srpnu budou v rámci tréninku pořádány bruslařské testy, jejichž výsledek lze použít do předsezónního semináře.
 
Změny v tabulkách Cooperova testu:
Upozorňujeme na změnu tabulek závislosti na věku u Cooperova testu, který byl již v platnosti v loňské sezóně:
Dříve: od základního limitu se odečítal násobek 15 metrů za každý rok nad 18 let
Nyní: od základního limitu se odečítá násobek 25 metrů za každý rok nad 27 let (tedy do 27 let platí stále základní limit)